Servicii de inchiriere spatiu

Servicii de inchiriere spatiu

1. Anunt de participare

Denumire oficiala: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.   CIF: 37991310

Adresa: Strada STR. ARISTIDE DEMETRIADE, Nr. 2, Sector: 1   Tara: Romania punct de lucru: str. Cuza Voda nr. 50, sector 4, Bucuresti.

Tel: +40 0721035271   Fax:

mail: office@cmpcvb.pmb.ro

Persoana de contact: Oana Soldatu

Denumire contract:

“Servicii de închiriere spațiu” pentru o perioada de 2 doua) luni cu posibilitatea de prelungire pentru înca 6 luni, respectiv pana la 31.12.2021 in functie de prevederile bugetare.

Tip procedura: selecție de oferte în baza Normelor procedurale interne CMPCVB S.A. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de servicii de închiriere spatiu.

Tip contract: Servicii

CPV: 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)

Valoare estimata:  

2 (doua) luni X 12.900,00 lei = 25.800,00 fără TVA, aferent anului 2021

In functie de prevederile bugetare se adauga prin act adițional prelungirea contractului de achiziție cu 6 luni X 12.900,00 = 77.400,00 lei, pana la 31.12.2021.

Valoarea totală pentru cele 8 luni de contract este de 103.200,00 lei fără TVA.

Descriere contract:

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. doreste să închirieze un spatiu de birou pentru o perioadă de 2 (doua) luni cu posibilitatea de prelungire pentru înca 6 (sase) luni, respectiv pana la 31.12.2021 in functie de prevederile bugetare.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne abrobate de Directorul General al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., publicate pe site-ul propriu.

Conditii de participare:

Cerințele prevazute în DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE si in CAIETUL DE SARCINI sunt minimale si obligatorii, nerespectarea acestor cerinte precum si a celor din documentația de elaborare si prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare. În cazul in care valoarea ofertei depuse depașește valoarea estimata a achiziției, oferta va fi respinsa. Ofertantii trebuie sa intocmeasca oferta luand in considerare toate cerințele minime menționate in DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE si in CAIETUL DE SARCINI.

 

Criterii de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuitre „prețul cel mai scăzut”. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În cazul în care există mai multe oferte clasate pe primul loc, autoritatea va invita ofertanții la o nouă rundă de ofertare.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi transmisa pana in data de 20.04.2021 ora 12:00, oferta se poate depune in celelate zile anterioare datei în intervalul orar luni – joi 9.00-17.00. Oferta se va depune la punctul de lucru al autorițatii contractante din Str. Cuza Voda nr. 50, et. 5 – Secretariat, Sector 4, Bucuresti, in plic inchis pe care va fi inscris denumirea și numărul de anunț ale achiziției si care sa conțina datele ofertantului. Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 20.04.2021, ora 13.00, la punctul de lucru al autoritatii contractante. La sedinta pot participa reprezentanții ofertanțiilor, pe baza actului de identificare si a imputernicirii, daca este cazul. Solicitarile de clarificare se pot transmite pe email pana la data de 16.04.2021 ora 14:00, la adresa office@cmpcvb.pmb.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificare se vor posta pe pagina de web www.cmpcvb.ro la sectiunea Achizitii si Licitatii Publice – Achizitii in desfasurare, in data de 16.04.2021 pana la ora 17:00.

Data publicare 13.04.2021 ora 11:00

Documente Atasate

  1. Documentatie de atribuire (fise de date si modele Formulare)
  2. Caiet de sarcini
  3. Model de contract
  4. Norma interna servicii de inchiriere spatiu birou