Proceduri anulate

Denumire contract:
Servicii de consultanta in vederea elaborarii unui studiu privind dezvoltarea  infrastructurii de raspuns imediat si suport in caz de dezastre

Invitatie de participare

Denumire oficiala: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.   CIF: 37991310
Adresa: Strada STR. ARISTIDE DEMETRIADE, Nr. 2, Sector: 1   Tara: Romania punct de lucru: str. Cuza Voda nr. 50, sector 4, Bucuresti.
Tel: +40 0721035271   Fax:
mail: office@cmpcvb.pmb.ro
Persoana de contact: Adrian Strambu

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
CPV: 73000000-2 – Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
Valoare estimata: 130.000 lei fara TVA.

Descriere contract:

Autoritatea contractantă intenționează achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate privind dezvoltarea infrastructurii de răspuns imediat și suport în caz de dezastre la nivelul Municipiului București, în urma căreia se vor identifica necesitățile imediate și pe termen lung pentru reducerea riscurilor și limitarea pierderilor de vieți omenești și pagube materiale ca urmare a producerii de dezastre, precum și înlăturarea urmărilor la toate tipurile de dezastre.

Conditii de participare:
Cerințele prevazute în caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii, nerespectarea acestor cerinte precum si a celor din documentația de elaborare si prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare. În cazul in care valoarea ofertei depuse depașește valoarea estimata a achiziției, oferta va fi respinsa. Ofertantii trebuie sa intocmeasca oferta luand in considerare toate cerințele minime menționate in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica
Nu se accepta oferte parțiale sau alternative.
Oferta transmisa trebuie sa fie valabila pentru o durata de 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Propunerea financiara se va intocmi pe baza formularului nr. 4 pus la dispoziție de catre autoritatea contractanta.
Oferta transmisa trebuie sa conțina urmatoarele documente de calificare:
Declaratia privind neincadrarea in art. 164 din Legea nr.98/2016 – Formular nr.1;
Declaratie privind neincadrarea în art.165 și art.167 din Legea nr.98/2016 – Formular nr.2;
Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art.59 și art.60 din Legea nr. 98/2016- Formular nr.3;
Propunerea financiara si Anexa – Formular nr.4;
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitațile care fac obiectul contractului.
Acest document justificative este Certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență. Documentele constatatoare trebuie să ateste că domeniul obiectul contractului are corespondență în activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terțului susținător, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile la bugetul consolidat general si la bugetul local, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul incarcarii ofertei in SICAP, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

Modelul de contract insusit prin semnarea acestuia de catre reprezentatul companiei.
Conditii referitoare la contract:
Recepția va fi efectuată la adresa indicata de către autoritatea contractantă in București, de către reprezentanții desemnați, împreună cu reprezentantul furnizorului și va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții prestatorul de servicii și cei ai achizitorului.
Daca studiul prezentat nu corespunde specificațiile din oferta propusă cat si cele cuprinse in caietul de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul de servicii are obligația, fără a modifica prețul contractului să facă toate modificările necesare pentru ca serviciile prestate să corespundă specificațiilor tehnice, în termen de 15 de zile calendaristice. După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul-verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții prestatorul de servicii și ai beneficiarului.
Termenul de prestare a serviciilor va fi de maximum 3 de luni de la data semnarii contractului de catre cele doua parti.

Criterii de atribuire:
Pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuitre „prețul cel mai scăzut”. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În cazul în care există mai multe oferte clasate pe primul loc, autoritatea va invita ofertanții la o nouă rundă de ofertare.

Informatii suplimentare:
Oferta va fi transmisa pana in data de 13.11.2019, ora 14:00, oferta se poate depune in celelate zile în intervalul orar 9.00-17.00. Oferta se va depune la punctul de lucru al autorițatii contractante din Str. Cuza Voda nr. 50, et. 5 – Secretariat, Sector 4, Bucuresti, in plic inchis pe care va fi inscris denumirea și numărul de anunț ale achiziției si care sa conțina datele ofertantului. Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 13.11.2019, ora 15:00, la punctul de lucru al autoritatii contractante. La sedinta pot participa reprezentanții ofertanțiilor, pe baza actului de identificare si a imputernicirii, daca este cazul. Solicitarile de clarificare se pot transmite pe email pana la data de 11.11.2019 ora 14:00, la adresa office@cmpcvb.pmb.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificare se vor posta pe pagina de web www.cmpcvb.ro la sectiunea Achizitii si Licitatii Publice – Achizitii in desfasurare, in data de 11.11.2019 pana la ora 17:00.

  • Data | ora publicare anunt: 07.11.2019 – ora 10.00

Documente atasate:

– instructiune privind participarea la achizitia directa

– formulare si model contract 

– caiet de sarcini

  • Raspuns solicitare clarificari: 12.11.2019 ora 12.00 : 

– raspuns clarificare

Ţara: Romania

Raportul procedurii semnat

Denumire oficiala: COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI S.A.   CIF: 37991310  

Adresa: Strada STR. ARISTIDE DEMETRIADE, Nr. 2, Sector: 1   Tara: Romania punct de lucru: str. Cuza Voda nr. 50, sector 4, Bucuresti.

Tel: +40 0721035271  

E-mail: office@cmpcvb.pmb.ro  

Persoana de contact: Adrian Strambu

Denumire contract:

“Servicii de închiriere spațiu”pentru o perioada de 1 (una) luna cu posibilitatea de prelungire pentru înca 12 luni, respectiv pana la 31.12.2020 in functie de prevederile bugetare.

Tip procedura: selecție de oferte în baza Normelor procedurale interne CMPCVB S.A. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de servicii de închiriere spatiu.

Tip contract: Servicii

CPV: 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)

Valoare estimata: 

1 (una) luna X 23.512,50 lei = 23.512,50 lei fără TVA, aferent anului 2019

In functie de prevederile bugetare se adauga prin act adițional prelungirea contractului de achiziție cu 12 luni X 23.512,50 lei = 282.150,00 lei, aferent anului 2020.

Valoarea totală pentru cele 13 luni de contract este de 305.662,50 lei fără TVA.

Descriere contract:

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. doreste să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect „Servicii de închiriere spațiu”pentru o perioada de 1 (una) luna cu posibilitatea de prelungire pentru înca 12 luni, respectiv pana la 31.12.2020 in functie de prevederile bugetare.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne abrobate de Directorul General al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., publicate pe site-ul propriu.

Conditii de participare:

Cerințele prevazute în DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIREsi in CAIETUL DE SARCINI sunt minimale si obligatorii, nerespectarea acestor cerinte precum si a celor din documentația de elaborare si prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare. În cazul in care valoarea ofertei depuse depașește valoarea estimata a achiziției, oferta va fi respinsa. Ofertantii trebuie sa intocmeasca oferta luand in considerare toate cerințele minime menționate in DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIREsi in CAIETUL DE SARCINI.

Criterii de atribuire:

Pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuitre „prețul cel mai scăzut”. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În cazul în care există mai multe oferte clasate pe primul loc, autoritatea va invita ofertanții la o nouă rundă de ofertare.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi transmisa pana in data de 21.11.2019 ora 12:00, oferta se poate depune in celelate zile în intervalul orar 9.00-17.00. Oferta se va depune la punctul de lucru al autorițatii contractante din Str. Cuza Voda nr. 50, et. 5 – Secretariat, Sector 4, Bucuresti, in plic inchis pe care va fi inscris denumirea și numărul de anunț ale achiziției si care sa conțina datele ofertantului. Sedința de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 21.11.2019, ora 13.00, la punctul de lucru al autoritatii contractante. La sedinta pot participa reprezentanții ofertanțiilor, pe baza actului de identificare si a imputernicirii, daca este cazul. Solicitarile de clarificare se pot transmite pe email pana la data de 19.11.2019 ora 14:00, la adresa office@cmpcvb.pmb.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificare se vor posta pe pagina de web www.pcvb.ro la sectiunea Achizitii si Licitatii Publice – Achizitii in desfasurare, in data de 19.11.2019 pana la ora 17:00.

Documente atasate:

1. Norma interna servicii de inchiriere spatiu birou

2. Documentatie de atribuire

3. Caiet de sarcini

4. Formulare

5. Model contract de locatiune 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.750 lei fără TVA.

Ofertele se vor depune în plic închis la puncul de lucru al autorității contractante până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.03.2019, ora 14:00.

Termenul limită maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări: 05.03.2019, ora 14:00.

Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări: 07.03.2019, ora 14:00.

Data ședinței de deschidere a ofertelor: 12.03.2019, ora 15:00.

Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4, București

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 040281 Ţara: Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunț de achiziție în data de 02.04.2019.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.750 lei fără TVA.

Ofertele se vor depune în plic închis la punctul de lucru al autorității contractante până la termenul
limită de depunere a ofertelor.
Termenul limită de depunere a
ofertelor: 09.01.2019, ora 14:00
Termenul limită maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări: 20.12.2018, ora
14:00, ora 14:00
Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de
clarificări: 28.12.2018, ora 14:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor:
09.01.2019, ora 15:00
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,
sector 4, București
Localitate: Bucuresti Cod poştal:
040281
Ţara: Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunt de achizitie in data de 04.12.2018

Procedură anulată în data de 11.01.2019, conform Deciziei Directorului General nr. 2/11.01.2019, emisă în baza Raportului Comisiei de evaluare nr. 4/BA/10.01.2019

Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență”.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 3,027,731.09 lei fără TVA.

VI.1) Ofertele se vor depune în plic închis la punctul de lucru al autorității contractante în strada Cuza Vodă nr. 50, etaj 3 (la Secretariat camera nr. 37), sector 4, București
Termenul limită de depunere a ofertelor:
22.10.2018, ora 14:00
Termenul limită  maxim de transmitere a
solicitărilor de clarificări: 17.10.2018,
ora 14:00
Termenul limită maxim pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de
clarificări: 15.10.2018, ora 14:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor:
22.10.2018, ora 15:00
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4,
București
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 040281 Ţara:
Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire:

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunt de achizitie in data de 12.09.2018

Procedură anulată în data de 25.10.2018, conform Deciziei Directorului General nr. 115/25.10.2018, emisă în baza Raportului Comisiei de evaluare nr. 734/DA/23.10.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. (CMPCVB S.A.) intentionează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect Achiziție imobil de tip teren cu suprafața minimă de 47.000 metri pătrați (4,7 ha) pentru construcția unui Centru de Instruire pentru Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu Normele procedurale interne ale Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. abrobate de Directorul General, publicate pe site-ul propriu (www.cmpcvb.ro).

Valoarea estimată a achiziției: 2.027.750 lei fără TVA.

Ofertele se vor depune în plic închis la
punctul de lucru al autorității contractante
până la termenul limită de depunere a
ofertelor.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.03.2019,
ora 14:00
Termenul limită maxim de transmitere a
solicitărilor de clarificări: 05.03.2019, ora 14:00.
Termenul limită maxim pentru publicarea
răspunsului consolidat la solicitările de
clarificări: 07.03.2019, ora 14:00
Data ședinței de deschidere a ofertelor:
12.03.2019, ora 15:00
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50,  sector 4,
București
Localitate: Bucuresti Cod poştal:
040281
Ţara:
Romania

Anexă prezentei invitații de participare este documentația de atribuire.

Norme procedurale interne privind procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de teren.

Fisa de date

Model formulare

Model contract de achizitie

Caiet de sarcini

Publicare anunt de achizitie in data de 04.02.2019.

Procedură anulată în data de 27.03.2019, conform Deciziei Directorului General nr. 39/27.03.2019, emisă în baza Raportului Comisiei de evaluare nr. 85/BA/26.03.2019