Legislație

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 70/2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate – protecția civilă și activitățile de voluntariat specifice acesteia;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 138/2017 privind aprobarea înfiinţării societății pe acțiuni COMPANIA MUNICIPALĂ  PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A.;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 404/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecței Civilă și Voluntariat București S.A.;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Legea nr. 672 din 2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernlui nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private
 • Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Ordinul 163 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 • Ordinul nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult
 • Hotărârea Guvernului 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
 • Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Hotărârea Guvernului 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Ordinul nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement;
 • Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
 • Ordinul nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare;
 • Ordinul nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ;
 • Ordinul nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii;
 • Ordin nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;
 • Ordinul nr. 3403/245/2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
 • Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.